VKP Mokřady u Těšetic

Vlhké louky navazující na rybník a čedičový pahorek s mírně teplomilnou a suchomilnou travinobylinnou vegetací se nacházejí nedaleko osady Tešetice u Bochova na Karlovarsku na samém okraji Doupovských hor. Mokřady u Těšetic jsou stanovištěm specifické flóry a fauny a zároveň typickým prvkem krajinné scenérie jižní části Doupovských hor. Z flóry lze nalézt ostřici odchylnou, (Carex appropinquata), upolín nejvyšší (Trolius altissimus), bazanovec kytkokvětý (Namburgia thyrsiflora), ostřici trstnatou (Carex caespitosa), čertkus luční (Succisa pratensis) a mochnu bahenní (Comarum palustre). Z živočichů lze vidět lysku černou (Fulica atra), čolka velkého (Triturus cristatus), kuňku obecnou (Bombina bombina) nebo ropuchu obecnou (Bufo bufo).

 

Stanoviště

 

T1.9 – střídavě vlhké bezkolencové louky. Tento biotop se na lokalitě vyskytuje ve středně reprezentativní podobě, jedná se spíše o druhově chudé porosty trpící absencí obhospodařování. Mezi dominanty patří zejména metlice trsnatá, krvavec toten a bezkolenec modrý.

M1.7 – porosty vysokých ostřic se vyskytují na relativně velké ploše v litorálu rybníka, odkud pronikají do melioračních struh. Typická druhová skladba s ostřicí štíhlou, o. zobánkatou, o. měchýřkatou, o. liščí, bahničkami,  je doplněna silně ohroženým druhem, bazanovcem kytkovětým.

R2.3-R2.2 – přechodová rašeliniště až slatiniště. Jedná se o nejvíce podmáčené, zrašelinělé plochy v jižní části území. Biotop je vcelku nenarušený a často přechází do menších tůní.

Lokalita je vyhlášena jako významný krajinný prvek rozhodnutím č.j.: ŽP/2496/96-246 ze dne 4.11.1996 a dále je zahrnuta v ptačí oblasti Doupovské hory.

O tuto lokalitu smluvně pečuje Pozemkový spolek Vladař na základě dohody s Magistrátem města Karlovy Vary v rámci čerpání dotací na údržbu VKP z Programu péče o krajinu. V roce 2010 byla posekána plocha o výměře 1,5 ha a proveden výřez křovin.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje