sysel obecný – Spermophilus citellus

veverkovití - Sciuridae

 

Popis: štíhlejší hlodavec, asi 2é cm dlouhý. Srst má barvu pískovou, šedožlutou až nahnědlou, nahoře s nezřetelným bělavým a černavým skvrněním. Spodní část těla má žlutou. Kolem oka má sysel světlý kroužek. Ocas má krátký, na konci huňatý.

Výskyt: jedná se o evropský druh hlodavce. V současné době je rozšířen ve střední a jihovýchodní Evropě.

Výskyt v ČR: nejzápadnější lokalita sysla se nachází na Karlovarsku v Olšových Vratech. V ČR v současné době 34 lokalit.

Způsob života: sysel žije v zemních norách, které rozlišujeme na nory úkrytové a nory hnízdní. Úkrytová nora bývá dlouhá kolem 40 cm, s jedním otvorem a na konci rozšířená. Nora hnízdní bývá delší, může se větvit kdy na konci nebo ve vhodném místě je rozšířená a vystlaná stelivem. Sysel se ze zimního spánku probouzí od března do konce dubna. Páření probíhá v zápětí a to po dobu až 25 dní. Březost trvá kolem 25 dní. Čerstvě narozená mláďata váží kolem 5 g. Mláďata jsou po porodu lysá a slepá. Doba kojení tzv. laktace trvá od 30 do 50 dnů.  Poté je většina aktivit zaměřena na shánění potravy a nabrání tukových zásob k hibernaci. Většina denní aktivita je zaměřena k hledání potravy, kterou vyhledávají do 30 m od nory.  Živí se zelenými částmi rostlin, hmyzem. K hibernaci se ukládají prvně nerodící samice a nejpozději mláďata. Hibernace nastává od začátku srpna až do října. Délka zimního spánku se pohybuje od 150 do 210 dnů.  Sysel se dožívá maximálně 5 let, kdy průměr se pohybuje kolem 1 roku. 

Vývoj početnosti: historické údaje jsou známy z 50 let 20. století, kdy byl sysel obecný považován za hospodářského škůdce a byl cíleně huben. J. Pelikán, J. Gaisler a P. Rödl uvádějí početnost sysla v roce 1979 jako hojnou, s početností v době přemnožení na 50 až 60 párů na hektar. V roce 2007 byl výskyt sysla obecného zaznamenán na 34 izolovaných lokalitách v ČR.

Ochrana: zařazen dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. Na seznam zvláště chráněných druhů do kategorie kriticky ohrožený. V červeném seznamu je zařazen taktéž do kategorie kriticky ohrožený. Chráněn je též směrnicí Rady 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – zařazen do přílohy II. a IV. V celosvětovém červeném seznamu IUCN je zařazen jako druh zranitelný.

Ohrožení: hlavní příčinou ohrožení je samotná izolovanost lokalit výskytu, absence managementu lokalit (tj. pravidelného kosení), predace, výkyvy počasí, výstavba a zánik lokalit a nemoci. Úbytek syslů v 50. letech 20. Století byl způsoben přeměnou krajiny a změnou hospodaření a to převážně scelováním drobných polí, rozoráváním travnatých mezí.

Stanoviště: druh původně vázaný na kulturní step. V minulosti osídloval travnaté okraje cest, kosené louky, meze, náspy apod. V současné době je populace vázána na udržované a pravidelně kosené trávníky golfových hřišť, letišť, kempů a chatových kolonií. Základním faktorem ovlivňující přežití sysla na lokalitě je trvale nízký travní porost. Ve vysoké trávě nemá sysel dostatečný rozhled a snáze se tak stane kořistí predátorů. 

 

 

 

Použitá literatura:

Jaroslav Pelikán, Jiří Gaisler, Pavel Rödl, Naši savci, Academia, Praha 1979

Jan Matějů, Štěpánka Hulová, Petra Nová, Eva Cepáková, Pavel Marhoul, Jitka Uhlíková, Záchranný program sysla obecného v České republice, 2007 (více o záchranném programu: http://www.nature.cz/zachranneprogramy/index.php?docId=6028&spec=zivocichove&parentId=6023 )

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje