Naučné stezky Karlovarského kraje

Motto: Utrhl jsem květinu – zvadla. Chytil jsem motýla – zahynul. Došel jsem k poznání, že je třeba lásku k přírodě vyjádřit jinak.

Naučné stezky se staly osvědčenou formou poznávání národních parků, chráněných krajinných oblastí, přírodních rezervací i jiných chráněných území. Naučné stezky jsou také vítaným pomocníkem pro snahy o rozvoj turistiky a cestovního ruchu v regionech, ve kterých jsou zřízeny. Turistická veřejnost dobře zná bílý čtverec se zelenou úhlopříčkou - značku naučné stezky (NS). Ty jsou zakreslovány do turistických map, uváděny v turistických průvodcích, často se o nich píše v odborných i zábavných časopisech či novinových periodicích, které mají rubriku věnovanou přírodě či turistickým zajímavostem. Sami turisté se v čím dál větší míře ptají na existenci NS v oblasti, kterou se rozhodli navštívit. S potěšením můžeme konstatovat, že změna společenských ani ekonomických poměrů se zájmu o tuto formu přírodně a kulturně poznávací činnosti příliš nedotkla. Stále jsou vítány stezky vedené přírodně i kulturně zajímavými územními oblastmi, v terénu vyznačené a vybavené výkladovými tabulemi na místech zastávek tam, kde lze dobře pozorovat zajímavé či pozoruhodné přírodní nebo i jevy. Nezřídka dokáže návštěva NS vzbudit u návštěvníka - turisty iniciativu k ochraně přírodních i kulturních krás, a to nejen v prostředí prázdninového či víkendového pobytu. Co si s sebou návštěvníci NS odnášejí do každodenního života jsou impulsy k péči o naše každodenní přírodní a životní prostředí. Zmíněné poznávání, má návštěvníku NS dát především radost z pobytu v přírodě, z vnímání jejích rozmanitostí a krás, radost z objevů dosud nepoznaného či dokonce netušeného. O to všechno nás často a čím dál více připravuje rozvoj technické a konzumní společnosti a pro mnohé z dnešních lidí jsou tyto „malé" radosti stále vzácnějším a vyhledávanějším kořením života. V podmínkách Karlovarského kraje, který má rozvoj cestovního ruchu a vše, co s tím souvisí (tedy i ochranu přírodních a kulturních krás), jako jednu z priorit, má existence a funkčních NS nemalý význam. Návštěvníci kraje i jeho samotní obyvatelé začínají vnímat jako oázu klidu a odpočinku nejen oblast Slavkovského lesa ve středu lázeňského trojúhelníku, ale také příhraniční oblasti Českého lesa a Krušných hor. Hledají sportovní vyžití, zajímají se o historii kraje, měst a obcí, možnost aktivního odpočinku a to vše jim lze nabídnout i prostřednictvím naučných stezek. Záznamník, který držíte v ruce si neklade za úkol obsáhle popisovat uvedené NS. Chce Vám poskytnout ucelený přehled o existujících stezkách a podat o nich základní informace a sdělit potřebné údaje pro naplánování výletu. Ukojit zvědavost, lačnost po poznání a získat podrobnosti o daném místě, to už je úkol pro každého, kdo se na naučnou stezku vydá. Našim přáním je, aby záznamník turistického tématického odznaku „Naučné stezky Karlovarského kraje" nalezl cestu k co možná největšímu počtu obyvatel kraje a jeho návštěvníků. Může být i námětem k přírodovědným vycházkám pro školní třídy, turistické oddíly a podobně. Doufáme také, že zájem o NS v kraji přispěje k nalezení zdrojů pro opravy a nové vybavení již existujících NS, které jsou těžce průchodné, kterým chybí vybavení informačními tabulemi a někdy i samotné značení a možná i k vybudování naučných stezek nových. Nashledanou na některé z naučných stezek v Karlovarském kraji.

Za oblast KČT Karlovarský kraj Ladislav Zoubek

Naučné stezky Karlovarského kraje:

1) Kladská (Slavkovský les)

2) Smraďoch (Slavkovský les)

3) Geologický park Mariánské lázně

4) Šibeniční vrch (Bečov nad Teplou)

5) Komorní hůrka (Chebsko)

6) SOOS (Chebsko)

7) Lubsko (Luby a okolí)

8) Stopami horníků (Kraslice a okolí)

9) Velká krušnohorská výsypka (Sokolovsko, okolí Lomnice)

10) Doubí - Svatošské skály (údolí řeky Ohře)

11) Andělská Hora - Kyselka

12) Božídarské rašeliniště (Boží Dar)

13) Horní Blatná - Vlčí jámy

14) Blatenský příkop (Boží Dar - Horní Blatná)

15) Jáchymovské peklo (Jáchymov a okolí)

 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje