Mapování endemitu jeřába manětínského a lýkovce jedovatého na Chlumské hoře – II. etapa

Cílem projektu bylo domapování Daphne mezereum a Sorbus rhodathera na území školního polesí SLŠ Žlutice s názvem Chlumská hora, doplňkově myl mapován i Sorbus torminalis. Cílem mapování bylo stanovení početní populace těchto druhů na území s důrazem na velmi podrobné mapování v okolí přírodní rezervace, vzhledem k nejasné hranici PR v terénu, byly sledované druhy mapovány i uvnitř PR.

Celkem bylo zmapováno 224 jedinců Sorbus rhodanthera, 24 ks Daphne mezereum a 12 nálezů Sorbus torminalis. Výsledky mapování byly zaznamenány do databázové aplikace AOPK. Patrně z důvodu silného vlivu okusu na semenáčky Sorbus rhodanthera lze u dospělých jedinců pozorovat mnohokmenovatění, většina jedinců má dva nebo více hlavních kmenů. Daphne mezereum byl mapován pouze okrajově a to vzhledem k tomu, že výsledky programu biodiverzity byly známy až po opadu květů a semen a tak bylo mapování tohoto druhu velmi komplikované. Sorbus trominalis byl mapován společně se Sorbus rhodanthera.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje