Mapování výskytu rodu Triturus v okrese Karlovy Vary – II. etapa

Cílem projektu bylo mapování jedinců rodu Triturus na území Karlovy Vary se zřetelem na biotopy, které nebyly v roce 2008, 2009 a 2010 inventarizovány.

Hlavním předmětem mapování bylo mapování rodu Triturus na území okresu Karlovy Vary. V rámci inventarizace lokalit byl důraz kladen na zjištění přítomnosti čolků v biotopu. Při tomto mapování byli nalezeni i příslušníci ostatních rodů obojživelníků a proto byly zahrnuty do tohoto projektu. U snadno určitelných druhů, jako např. Bufo bufo, byla zvolena metoda vizuální, včetně počítání snůšek. U ostatních druhů byla volena metoda přímého odchytu pomocí podběráků. Pro přímou manipulaci s druhy chráněnými legislativním rámcem, byla naší organizaci udělena výjimka příslušným krajským úřadem a správou CHKO.

 

 
Na sledovaném území bylo celkem zjištěno:
4 ks Bombina bombina
25 ks Bufo bufo
3 x Rana arvalis
1x Hyla arborea
1x Pelobates fuscus
1x Bufo viridis
 
Celkově bylo za rok 2008, 2009 a 2010 nalezeno 421 lokalit výskytu obojživelníků.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje