Mapování rorýse obecného (Apus apus) na území města Karlovy Vary — II.etapa

Monitoring rorýse obecného probíhal v době hnízdění, tj. od května 2011 do konce července 2011 formou přímého pozorování hnízdících párů na vhodných hnízdištích. V každé lokalitě bylo vybráno několik vzorových budov s typickými hnízdními otvory, vyklenutími, vychlípeninami plechových říms s rozpadajícími trámovými mezipatry.

Použito bylo též náhodné pozorování vletů na hnízdo. I když rorýs žije v monogamii, sledování jeho hnízdišť je velmi časově náročné, a to převážně tím, že v době hnízdění přilétají rodiče na hnízdo cca 13x za den, což představuje přílet na hnízdo cca 1x za hodinu. Z tohoto důvodu bylo nutné lokality procházet průběžně, nejméně však 10x za sledované období. Časová náročnost sledování jednoho vhodného hnízdiště tak byla cca 1 hodina.

Lokality byly voleny podle hustoty zástavby, výskytu panelových domů a ostatních domů vhodných k hnízdění, s přihlédnutím na výskyt létajících jedinců na jednotlivé lokality.
 
Celkový přehled výsledků inventarizace je uveden v příloze k této zprávě, kde jsou jednotlivé hnízdiště detailněji popsána (datum nálezu, katastr, obec, ulice, č.p., č.e., parcela, popis výskytu, druh stavby a počet hnízdících párů). Celkem bylo nalezeno na území Karlových Varů 95 nálezů s odhadovaným množstvím hnízdících párů 339 párů, na území ostatních obcí bylo potvrzeno 33 nálezů s odhadovaným množstvím 210 párů.
 
Výsledky inventarizace byly zaslány na místně příslušné stavební úřady tj. Magistrát města Karlovy Vary, Krajský úřad Karlovarského kraje, Městský úřad Žlutice, Městský úřad Bochov, Městský úřad Toužim a Městský úřad Chodov. Dále byly výsledky zaslány příslušnému orgánu ochrany přírody tj. Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a Magistrátu města Karlovy Vary, odboru životního prostředí.
 
Stavební úřady tak byly poučeny o nutnosti, v případě zásahů do vnějších opláštění budov, zateplování, rekonstrukce nebo renovace střech a omítek, vyžádat si od žadatelů výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněného živočicha. Snahou tak je aby se neopakovala situace zateplování panelového domu v ulici Krymská 1689 a 1690 kdy v době mapování rorýsů v roce 2010 došlo k zateplování právě ve vrcholícím období krmení mláďat. Pří samotné pochůzce dne 24.6.2010 byl již celý objekt mimo posledního patra zateplen. Nálety rorýsů na čerstvě zateplený dům byly velmi silné a docházelo zde k vyklovávání polystyrenu v místech, kde se nacházely původní větrací otvory. Stavební úřad tak byl vyrozuměn o tom, že nebyla udělena výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu a to i přesto, že o hnízdišti stavební úřad prokazatelně věděl z výsledků předaných v roce 2008.
 
V uplynulém roce na základě našeho mapování z roku 2010 byly uděleny Krajským úřadem celkem 6 výjimek z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu. Bohužel ani v jednom případě správní orgán nevyužil možnosti nařídit v rozhodnutí instalaci hnízdního truhlíku a kompenzační opatření vždy využil formou zpřístupnění několika málo větracích otvorů v horních částech rekonstruovaných panelových domů. V Chodově (SO) došlo k instalaci několika budek pro rorýse a to na objektech Osadní 670 (potvrzeno hnízdění v budce), Budovatelů 676, 677 a 678 (potvrzeno hnízdění v budce), Obránců míru 674 (hnízdění nepotvrzeno) a Osadní 671, 672 a 673 (hnízdění nepovrzeno).

 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje