Ošetření VKP Knínické vrby 2012

Cílem projektu pro rok 2012 byl postupný ořez zbylých hlavových vrb, tak aby nedošlo k postupnému navýšení zelených částí (prýtů) do takové míry aby docházelo k destrukci (rozpadání) hlav jednotlivých druhů vrb. Bez pravidelné údržby by došlo k nárůstu velmi tlustých prýtů a k postupnému rozkladu hlav způsobených tlakem prýtů a hnilobou. Na p.p.č. 26/2 a 25/3 bylo celkem ošetřeno 14 ks vrb hlavovým řezem. Prýty byly deponovány na hromady a odvezeny ke štěpkování. Na p.p.č. 23/2 bylo celkem ošetřeno 23 ks vrb. Celkem tedy bylo ošetřeno 37 ks.

Zmíněná lokalita je vyhlášena významným krajinným prvkem rozhodnutím Okresního úřadu Karlovy Vary, referátu životního prostředí pod č.j.: ŽP/1135/95-246 ze dne 22. 4. 1996.
 
Jako významný krajinný prvek jsou registrována čtyři stromořadí hlavových vrb (Salix viminalis), a to v k.ú. Knínice na pp.č. 23 celkem 23 stromů, na p.p.č. 25/3 celkem 7 stromů, na p.p.č. 26 celkem 7 stromů. V k.ú. Veselov, na p.p.č. 1458 je stromořadí hlavatých vrb tvořeno celkem 16 stromy.
Uvedené stromy byly dříve běžným a především charakteristickým prvkem venkovské krajiny a tato lokalita je jednou z mála na Karlovarsku, kde zůstaly zachovány.
 
Významný krajinný prvek je podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, chráněn před poškozováním a ničením. Využívat je lze pouze tak, aby nebyla narušena jeho obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jeho stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úprava vodních toků a nádrží a těžba nerostů.
 
V rámci programu Péče o krajinu jsme v roce 2008 a 2009, za přispění Ministerstva životního prostředí ve spolupráci s firmou BAOBAB, realizovali další část záchranné údržby významného krajinného prvku Knínické vrby. Unikátní soubor hlavových vrb, kdysi běžný prvek venkovské krajiny, dnes již ojedinělý fragment intenzivně obhospodařované krajiny, se nachází nedaleko osady Knínice na Žluticku. Za celkovou částku přesahující sto tisíc korun, byl v roce 2008 realizován sesazovací řez na hlavu u 39 ks vrb a tím došlo k odlehčení charakteristických hlav a prodloužení životaschopnosti těchto jedinečného prvku v krajině předhůří Doupovských hor. Pro další roky tak zůstalo k ošetření celkem 16 ks vrb nacházejících se kolem silnice vedoucí z Veselova na Hvězdu. V roce 2009 jsme obdrželi prostřednictvím "Programu péče o krajinu" částku 25.000,- za které bylo ošetřeno 7 hlavových vrb. V roce 2011 bylo z prostředků Karlovarského kraje ošetřeno celkem 16 ks vrb nacházejících se podél silnice Žlutice – Hvězda.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje