Údržba VKP Louky pod Vladařem 2012

Přesto, že tato lokalita je vyhlášena jako významný krajinný prvek „Vladařské louky“ již od roku 1996, je součástí ochranného pásma PR Vladař a navržena v soustavě Natura 2000, její stav a populace vstavače kukačky byl a stále je žalostný. Z důvodu poměrně nepřístupného terénu s velkým bohatstvím rostlinných druhů provádíme veškeré práce ručně pomocí křovinořezů a motorových pil, s ručním hrabáním a odvozem na okraje lokality. V roce 2012 probíhal na území podrobný floristický průzkum. Území VKP Louky pod Vladařem je biotopově chudé, druhová garnitura je bohatá. Přítomné přírodní biotopy jsou méně kvalitní, nereprezentativní, vykazující přechodovost k jiným biotopům. Jedná se především o širokolisté suché trávníky přecházející v mezofilní ovsíkové louky a místy v suché acidofilní trávníky. Společenstva jsou silně ovlivněna zarůstáním náletem dřevin.

Na území bylo zaznamenáno 299 druhů vyšších cévnatých rostlin. Jedná se především o druhy luční a druhy mezofilních lesů. 2 druhy jsou silně ohrožené a 2 druhy jsou ohrožené podle vyhlášky MŽP č. 395/92 Sb., 2 druhy jsou podle červeného seznamu ČR zařazeny mezi druhy kriticky ohrožené, 2 druhy mezi silně ohrožené, 7 druhů mezi druhy ohrožené a 6 druhů spadá do kategorie druhů vyžadující pozornost. Nejvýznamnějšími druhy území jsou vstavač kukačka (Orchis morio) a vstavač bledý (Orchis pallens).

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje