Mapování výskytu Bombina bombina ve východní části okresu Karlovy Vary

Cílem projektu bylo mapování kuňky obecné (Bombina bombina) v těchto faunistických kvadrátech: 5845, 5945, 5844, 5944. V uplynulých třech etapách mapování obojživelníků, byl kladen důraz na obojživelníky s hojnějším výskytem, jako byla ropucha obecná, skokan hnědý a skokan skřehotavý. V roce 2011 bylo mapování zaměřeno na rod Triturus.

Většina nálezů Bombina bombina se nachází v podhůří Doupovských hor, kde je poměrně teplejší podnebí. Nejčastěji obývá tůně mělčího charakteru s dostatkem vegetace (rdesty) a bohatým litorálním pásmem. Většina nálezů byla detekována na základě hlasových projevů, které v době mapování jsou poměrně dobře slyšitelné. Menší část byla nalezena pomocí podběráku. Celkem bylo navštíveno cca 60 vhodných lokalit.
 
V rámci mapování byla použita metodika sledování AOPK. Pole síťového mapování (kvadrát) bylo pro účely mapování rozdělen na 4 kvadranty a mapovatel se pokusil ověřit přítomnost Bombina bombina ve všech jednotlivých kvadrátech návštěvou jedné nebo více lokalit dle vlastního výběru. Snahou mapovatele je potvrdit výskyt daného druhu minimálně na jedné lokalitě v kvadrantu, což znamená na 4 lokalitách v jednom poli síťového mapování.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje