Inventarizační průzkum flóry ve VKP Louky pod Vladařem

Na základě zadání od Základní organizace Českého svazu ochránců přírody (ZO ČSOP) Alter meles byl zpracován inventarizační průzkum flóry na území významného krajinného prvku (VKP) Louky pod Vladařem nacházející se na jihozápadním úpatí čedičové kupy Vladař. Cílem průzkumu bylo vymezení dílčích ploch podle charakteru vegetace na počátku vegetačního období, popis dílčích ploch na základě vegetační charakteristiky a soupis taxonů v jednotlivých dílčích plochách. Důraz byl kladen na výskyt zvláště chráněných a jinak významných druhů rostlin, včetně druhů invazních, zachycení jejich aktuálního stavu a početnosti a jejich zakreslení do mapy. Dále byly zpracovány závěry a doporučení pro praktickou ochranu přírody. Součástí práce bylo pořízení fotodokumentace.

Charakter zájmového území je poměrně homogenní. Jedná se o mozaiku mezofilních luk s teplomilnými prvky s náletem dřevin s vysokými mezofilními křovinami, přecházející místy až v dubohabřiny. V západní části přerůstají louky intenzivně dřevinami a v severozápadní části se nachází již souvislý les vzniklý spontánně i kulturní bor s podrostem keřů. Dříve bylo celé území VKP obhospodařováno, převažovala pastva. Po té se od pastvy upustilo a louky začaly intenzivně zarůstat keři a stromy. To také vedlo k drastickému úbytku početnosti vstavače obecného (Orchis morio) z několika tisíc rostlin na pouhých několik set kvetoucích exemplářů. Druhová skladba se zjednodušila a ustoupily až vymizely významné druhy české květeny. Od roku 2004 jsou louky v péči základní organizace Českého svazu chránců přírody a Pozemkového spolku Vladař. Za tuto dobu došlo k výraznému úbytku křovin a stromů, a téměř polovina plochy je již kosena. Výřez dřevin probíhal i v době průzkumu.

Na území VKP bylo ve vegetační sezóně roku 2012 zaznamenáno 299 taxonů cévnatých rostlin. Jedná se především o druhy luční a lesní, typické pro danou oblast. Celé území je druhově středně bohaté. 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje