Revitalizovali (ošetřili) jsme soustavu alejí v Jindřichovicích

V letech 2014 a 2015 naše sdružení (ZO ČSOP Alter meles) realizovalo prostřednictvím odborné dendrologické firmy ošetření aleje v Jindřichovicích, nedaleko Kraslic v Krušných horách.

Ošetřená alej spojuje obec Jindřichovice a komunikaci směřující k loveckému zámečku "Favorit" vybudovaného za vlády Nosticů, který byl v nedaleké oboře. Zámeček byl brzy velmi oblíbeným místem a stal se hlavním sídlem panství. Původně se zámeček jmenoval "Mes idées" (mé myšlenky). Druhá ošetřená alej je kolmá na alej hlavní a obě se sbíhají v blízkosti požární nádrže. Hlavní alej v úseku od Jindřichovic k požární nádrži je zanesena již na mapách druhého vojenského mapování z let 1836-1852. Z tohoto období mohou pocházet nejstarší dřeviny (javory kleny).

Aleje tvoří v okolí Jindřichovic neodmyslitelnou součást krajiny, lemují řadu zdejších cest. Cílem projektu revitalizace soustavy alejí v Jindřichovicích bylo proto dlouhodobé zachování vegetačního prvku jako celku v krajině a zajištění jeho plné funkčnosti – estetické i ekologické. Pokud by se takto staré stromy s četnými defekty na kmenech postupně nestabilizovaly a vznikající proluky nedosazovaly, hrozilo by v důsledku zanedbané péče postupný rozpad korun stromů a nakonec zánik těchto cenných a pro zdejší krajinu typických vegetačních prvků. Vzniklé i stávající proluky v aleji byly dle možností (světelné a prostorové poměry) doplněny novými javory. Toto první stadium obnovy nastartovalo kontinuální zachování vegetačního prvku v lokalitě do budoucna. Samozřejmostí bylo také zajištění provozní bezpečnosti v lokalitě.

V minulosti byly stromy ponechány dlouhodobě bez péče, v korunách bylo velké množství odumřelých větví, koruny nejstarších stromu se začaly rozpadat. Zásahy byly nutné jak z důvodu zajištění provozní bezpečnosti v lokalitě (alejí vede hojně využívaná turistická stezka), tak pro zajištění co nejdelšího funkčního setrvání tohoto cenného vegetačního prvku (i jednotlivých nejstarších dřevin) na stanovišti. Tomu napomůže i plánované omezení dopravy v centrální aleji, o kterém se v současnosti jedná.

Hlavní alej je tvořena převážně javory kleny (Acer pseudoplatanus L.), olšemi (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) a javory mleči (Acer platanoides L.). Jednotlivě zde najdeme jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia L.), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum L.), břízu bělokorou (Betula pendula Roth.), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.), a jilm horský (Ulmus glabra Huds.). Boční alej je celkově tvořena mladšími dřevinami v poměrně pravidelném sponu. Najdeme zde pouze javory (Acer pseudoplatanus L.) i (Acer platanoides L.).

 

Celkem bylo zhotovitelem provedeno následující:

- celkem bylo ošetřeno 166 ks dřevin. Z toho u 113 stromů byl proveden zdravotní řez, u 50 dřevin redukční řez (obvodová redukce a sesazení s různou intenzitou), u 3 dřevin zapěstování koruny mladého stromu.

- bylo pokáceno 6 dřevin.

- vzniklá dřevní hmota po řezu i kácení byla seštěpkována a rozptýlena v okolí dřevin. Silné větve byly rozřezány, složeny na hromady a ponechány pod korunami dřevin mimo cestu a pastviny.

- do koruny 2 stromů bylo založeno 1 rameno pružné vazby;

- do koruny 5 stromů bylo založeno 1 rameno vrtané vazby;

- do původních i nově vzniklých proluk bylo dosazeno 11 ks javoru klenu.

 

Největším rizikem v budoucnu je poměrně četný výskyt agresivního dřevomoru kořenového (Hypoxylon deustum) – v místech největšího poškozování kořenových náběhů projíždějícími vozidly.

Odborné ošetření realizovala firma BAOBAB – péče o zeleň, technický a odborný dozor Ing. Radka Frydrychová – aforistické poradenství, http://hodnocenistromu.cz/

Celkové náklady akce 2.501.000,- Kč, projekt byl financován z prostředků Operačního programu životního prostředí.

 

 

 

Použitá literatura:

FRYDRYCHOVÁ, Radka. Obnova krajinných struktur, Revitalizace soustavy alejí Jindřichovice v Krušných horách - dendrologický posudek. Liberec, 2012.

 

 

Pohled na ošetřenou alej v listopadu 2015

Realizace ošetření, autor fotografie Ing. Radka Frydrychová

Realizace ošetření, autor fotografie Ing. Radka Frydrychová

Realizace ošetření, autor fotografie Ing. Radka Frydrychová

imitace přirozeného zlomu autor fotografie Ing. Radka Frydrychová
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje