Záchranný transfer Formica polyctena (mravenec množivý) v Kraslicích

Na základě objednávky Městského úřadu Kraslice, odboru životního prostředí jsme realizovali záchranný transfer Formica polyctena v ulici Nová cesta v Kraslicích. Transfer byl nutný z důvodu blízkosti hnízd u obytných domů.

Vzhledem k jihovýchodní expozici lokality je toto území velmi atraktivní, v blízkosti se nachází dostatek zdrojů potravy (lesní porost, zahrady).

K záchrannému transferu byly vybrány mraveniště č. 1 a č. 2, dle „Závěrečné zprávy k projektu Kraslice“, autor Mgr. Pavla Kůsová. Druh mravenců byl determinován jako druh Formica polyctena, nejběžnější zástupce rodu v oblasti Krušných hor. Jedná se o druh s minimálními ekologickými nároky na prostředí vzhledem k ostatním druhům rodu Formica. Determinaci odpovídá i tvar hnízda.

Mraveniště číslo 1, se nacházelo na okraji lesního pozemku, cca 30 m západně od mraveniště č.2. Tvar kupy plně odpovídal determinaci. U tohoto hnízda se nepříznivě projevilo každoroční rozhrabávání kupy v době podzimních měsíců, které prováděl nedaleko bydlící občan. Tímto došlo k nárůstu podzemní části hnízda na úkor části nadzemní. Transferovat toto mraveniště včetně komplikované sítě mnoha desítek chodeb v jádru a širším okolí tak bylo prakticky nemožné. Při podrobnějších sondážích v okolí hnízda, byl nalezen plod mimo centrum hnízda vzdálen cca 1,5 m. Jelikož uvedený druh mravenců (Formica polyctena) je druh monogynní, s velkým počtem plodných samiček, vytvářelo uvedené hnízdo dceřiné oddělky podporované mateřským hnízdem. Vzhledem k strategické poloze hnízda, které zabraňuje šíření ostatních kolonií na lokalitu, bylo přistoupeno k podstatné redukci početnosti mravenců a plodu v hnízdě.

Mraveniště č. 2, nacházelo na pařezu na velmi svažité jižní expozici, jehož potravní cesty směřovali do blízkých obydlí. Zde byl transfer velice potřebný. Hnízdo se nejevilo jako velmi silné, s menším počtem rojících se pohlavních jedinců. Zde byl transfer komplikovaný, jelikož hnízdo leží u pařezu a jeho plod byl zanesen hluboko do jeho středu. Po částečném transferu velké části nadzemní části a poloviny plodu v prvním termínu transferu (3.6.2006) se hnízdo přestěhovalo do blízkého polorozpadlého pařezu. Zde bylo hnízdo v druhém termínu celkově dotransferováno na novou lokalitu.

Jako nová lokalita byl vybrán lesní porost podél silnice vedoucí z Kraslic do Lubů. Jednalo se o holosečnou mýtinu na p.p.č. 82 v k.ú. Čirá ve vlastnictví České republiky, Lesy ČR s.p.,  Lesní správa Kraslice. Na uvedené mýtině byly vybrány dvě stanoviště připomínající původní lokalitu. Denní osvětlení se však bohužel neshodovalo s původní lokalitou. Během druhého transferu již mraveniště č. 1 lokalitu opouštělo a stěhovalo se cca 3 m východně od původního stanoviště. U obou hnízd bylo vyvinuto dostatek chodeb a celý plod byl transferován do středu hnízda. Počet jedinců byl nadprůměrný.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje