Toužim — kostel sv. Martina

Toužim jako významné a historicky cenné město mělo v průběhu staletí několik kostelů na území města. Nejstarší a nejvýznamnější byl kostel sv. Jana Křtitele, druhý nejstarší byl kostel sv. Martina.

Druhý kostel byl hřbitovní kostel svatého Martina s laternovou věžičkou a malými zvonem1. Jeho původ sahá do 16. století. Později roku 1652 vyhořel a byl postaven zcela nový kostel3. Další požár opět kostel zcela zničil a byl v letech 1752 - 1756 znovu postaven, tentokrát v barokním slohu. Nový kostel byl poté v interiéru upraven roku 18803. Kostel byl jednolodní, obdélný, s polokruhově zakončeným presbytářem a sakristií s oratoří v patře po jeho severní straně3. Presbytář byl sklenut valenou klenbou s výsečemi (lunetami), loď kryl dřevěný strop3. V presbytáři i lodi byly pilastry a zprohýbaná průběžná římsa, v závěrové stěně byly niky4. Nad sakristií byla oratoř; podkruchtí otevřené do lodi širokým obloukem4. Vnitřní zařízení kostela bylo údajně přeneseno z velké části do kostela v Otročině4.

 

Ve válce byli v Toužimi 3 zvony, kterých bylo použito jako materiálu k výrobě děl1. Ve věži městského kostela visely 4 malé zvony, kdežto v dnešní době nachází se v uvedené věži pouze 3 zvony. Největší zvon jako čtvrtý dnes neslouží svému účelu1.

 

Od roku 1600 bylo rozhodnuto vybudovat hřbitov při kostele sv. Martina severním směrem k vrchu Šibeničníku1. Do ohrazeného předměstí Toužimi se vjíždělo Předměstskou branou (byla to jednoduchá branka mezi kostelem sv. Martina a špitálem)2. Zde mezi oběma vrcholky západně od silnice do Bochova, nacházelo se popraviště, kde odsouzenci byli věšeni a stínáni1. Hřbitov sv. Martina se skládal ze 3 částí: z patronátního hřbitova (“starý hřbitov”), jako samostatně používaný do roku 1884, místo pro další pohřbívání bylo získáváno vykopáváním hrobů1. Rodinné hrobky přidělovaly se jen velmi zřídka1. Zda se v současné době pohřbívalo také kolem městského farního kostela, není známo1. Staří hrobaři udávali však, že se v pozdějších době zde pochovávalo1. Poslední farář, který byla na uvedeném hřbitově pochován, datuje se roce 1762 (M.J. Wuudrich)1. Poté byli duchovní pohřbívání u hlavního vchodu hřbitova sv. Martina1. Úředníci byly pochováváni u márnice, která byla roku 1930 odstraněna (nacházela se při horní západní zdi naproti stodolám)1.

 

Dne 4. února 1942 byly z věže městského kostela sejmuty dva zvony a z kostela sv. Martina jeden zvon pro sbírku na válečné účely1.

 

Kostel byl zbořen v roce 1961, zrušen byl i hřbitov a na jeho místě po roce 1965 vyrostlo panelové sídliště3. Před kostelem stávala socha svátého Jana Nepomuckéhoz 1. poloviny 18. století, přenesená patrně z horního zámeckého dvora3. Dnes je na části bývalého  hřbitova a kostela udržovaný park s pamětní deskou, do října1993 zde stávalo letadlo TU 104, majitelka paní Siváková již dříve letadlo zakoupila od STS a prodala ho do Petrovic (od roku 1995 zde slouží jako restaurace)5.

 

Památková ochrana kostela byla dodatečně zrušena až v roce 19806. V roce 1982 byla při drobném archeologickém zásahu zdokumentována vrstva kostí ze zrušeného hřbitova6.

 

Fotografie převzata z: Kronika města Toužim: 1960 - 1987. 1. Toužim: Městský národní výbor Toužim, 1987. Dostupné také z: http://www.portafontium.eu/chronicle/soap-kv/00318-mesto-touzim-1960-1987

 

Použitá literatura:

 

1)          Kronika města Toužim: 1958 - 1960. 1. Toužim: Městský národní výbor Toužim, 1960. Dostupné také z: http://www.portafontium.eu/chronicle/soap-kv/00318-mesto-touzim-1958-1960

2)          525 let města Toužimi. 1. Toužim: Městský úřad Toužim, 1994. 

3)          KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Libri, 2008, 991 s. ISBN 978-80-7277-041-0.

4)          POCHE, Emanuel. Umělecké památky Čech 4: T - Ž. 1. vyd. Praha: Academia, 1982, 638 s.

5)          Kronika města Toužim: 1987 - 1994. 1. Toužim: Městský národní výbor Toužim, Městský úřad Toužim, 1994. Dostupné také z: http://www.portafontium.eu/iipimage/30360347

6)          TOUŽIMSKÁ NOSTALGIE. Zpravodaj městského úřadu v Toužimi. Toužim: Městský úřad Toužim, 2013, XXII.(10), 10.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje