Ošetřili jsme památnou alej v Horních Lubech a nedalekou skupinu buků

V letech 2014 a 2015 naše sdružení (ZO ČSOP Alter meles) realizovalo prostřednictvím odborné dendrologické firmy ošetření památné aleje v Horních Lubech.

Památná alej lemuje příjezdovou cestu k bývalému Lubskému zámku - začíná na severním okraji města Luby, prochází areálem golfového hřiště a stáčí se severně ke zřícenině zámku. Soliterní skupina buku je součástí areálu bývalého zámeckého parku. Alejí prochází naučná stezka Lubsko. Jedná se o výraznou krajinnou dominantu nevšední estetické úrovně, její stáří se odhaduje na více než 250 let.

Alej je cenným vegetačním prvkem a významnou krajinnou dominantou, v roce 2002 byla registrována jako skupina památných stromu. Stromy byly ponechány dlouhodobě bez péče, v korunách se nachází velké množství odumřelých větví, v mnoha případech byla zjištěna nestabilní tlaková větvení nebo přetížené kosterní větve. Vzhledem k tomu, že okolní louky jsou využívány jako golfové hřiště, lze předpokládat četný pohyb osob pod korunami stromu. Alejí navíc prochází naučná stezka Lubsko. Zásahy byly nutné jak z důvodu zajištění provozní bezpečnosti v lokalitě, tak pro zajištění co nejdelšího funkčního setrvání tohoto cenného vegetačního prvku na stanovišti. Cílem projektu revitalizace Zámecké aleje je dlouhodobé zachování vegetačního prvku jako celku v krajině a zajištění jeho plné funkčnosti – estetické i ekologické. Pokud by takto staré stromy s četnými defekty na kmenech postupně stabilizovaly a vznikající proluky dosazovat, hrozí v důsledku zanedbané péče postupný rozpad korun stromu a nakonec zánik těchto cenných a pro zdejší krajinu typických vegetačních prvků. Vzniklé i stávající proluky v aleji byly dle možností (světelné a prostorové poměry) doplněny novými stromy. Toto první stadium obnovy nastartovalo kontinuální zachování vegetačního prvku v lokalitě do budoucna. Samozřejmostí bylo zajištění provozní bezpečnosti v lokalitě.

Alej je různověká, nejstaršími dřevinami jsou mohutné jasany ztepilé (Fraxinus excelsior L.) a duby letní (Quercus robur L.). Doplňují je mladší javory kleny (Acer pseudoplatanus L.) a javory mleče (Acer

platanoides L.). V menším zastoupení zde najdeme jírovec maďal (Aesculus hippocastanum L.), lípu

velkolistou (Tilia platyphyllos Scop.) a javor babyku (Acer campestre L.). Oddělená skupinka v prostoru golfového hřiště je tvořena pěti mohutnými buky lesními (Fagus sylvatica L.).

 

Celkem bylo zhotovitelem provedeno následující:

  • celkem bylo ošetřeno 117 ks dřevin. Z toho u 112 stromů byl proveden zdravotní řez, u 5 dřevin redukční řez (obvodová redukce a sesazení s různou intenzitou);
  • bylo pokáceno 17 dřevin;
  • vzniklá dřevní hmota po řezu i kácení byla seštěpkována a rozptýlena v okolí dřevin na místech, kde to situace umožňovala. Silné větve byly rozřezány, složeny na hromady a ponechány pod korunami dřevin mimo cestu a prostor golfového hřiště;
  • do koruny 6 stromů bylo založeno 1 rameno vrtané vazby;
  • do koruny 2 stromů bylo založeno 1 rameno podkladnicové vazby;
  • do proluk byly dosazeny 3 ks javoru klenu.

 

Odborné ošetření realizovala firma BAOBAB – péče o zeleň, technický a odborný dozor Ing. Radka Frydrychová – aforistické poradenství, http://hodnocenistromu.cz/

Celkové náklady akce 2.302.000,- Kč, projekt byl financován z prostředků Operačního programu životního prostředí.

 

Více o našem sdružení a našich aktivitách.

 

 

Použitá literatura:

FRYDRYCHOVÁ, Radka. Obnova krajinných struktur, Revitalizace Zámecké aleje a skupiny buků v Horních Lubech. 2012, Liberec.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje