Toužim — hřbitovy

Nejstarším hřbitovem bylo Boží pole u starého probožského kostela v místech dnešního panského pivovaru, kde se pochovávalo od roku 13571. Podle nalezených koster byli mrtví jako všude pochování čelem k východu1.

Zřízením městského farního kostela bylo upuštěno od pohřbívání na uvedeném nejstarším hřbitově a novým pohřebištěm stalo se místo kolem kostela, dnešní kostelní dvůr1. Také zde při kopání byly nalezeny lidské kostry1. Hřbitov kolem městského farního kostela byl hlavně používán v době od roku 1500 do roku 16001.

Od roku 1600 bylo rozhodnuto vybudovat hřbitov při kostele sv. Martina severním směrem k vrchu Šibeničníku1. Zde mezi oběma vrcholky západně od silnice do Bochova, nacházelo se popraviště, kde odsouzenci byli věšení a stínáni1. Před krátkým časem byla zde vykopávku nalezena lidská kostra1. Po několik let byla zde také konána slavnost slunovratu (21.6.)1. Hřbitov sv. Martina se skládal ze 3 částí: z patronátního hřbitova (“starý hřbitov”), jako samostatně používaný do roku 1884, místo pro další pohřbívání bylo získáváno vykopáváním hrobů1. Rodinné hrobky přidělovaly se jen velmi zřídka1. Zda se v současné době pohřbívalo také kolem městského farního kostela, není známo1. Staří hrobaři udávali však, že se v pozdějších době zde pochovávalo1. Poslední farář, který byla na uvedeném hřbitově pochován, datuje se roce 1762 (M.J. Wuudrich)1. Poté byli duchovní pohřbívání u hlavního vchodu hřbitova sv. Martina1. Úředníci byly pochováváni u márnice, která byla roku 1930 odstraněna (nacházela se při horní západní zdi naproti stodolám)1.

Nový hřbitov zvaný obecní, byl založen v roce 1884 připojením okolních pozemků a se starým hřbitovem splýval v souvislý komplex1. Vzpomínka na rozdíl starého a nového hřbitova jest dost dosud patrna ze starých a nových hřbitovních zdí1. Zakoupením početných rodinných hrobek byl ale i tento rozšířený hřbitov malý a musel být dále zvětšen na šířku k západu, tj. tzv. “třetí hřbitov”1. Byl založen počátkem první světové války a v roce 1919 obezděn stavitelem Janem Schobertem1.

V roce 1939 při rušení části starého hřbitova, byla objevená hrobka bývalých panských služebníků1. Kamenná náhrobní deska, která byla jednou z nejstarších na hřbitově, byla přemístěna vlevo od hlavní cesty1. Její dnešní osud není znám.

V roce 1958 vyhlásil MNV likvidaci starého hřbitova s tím, že kamenné náhrobky ze zrušených hrobů budou odprodány KS v Toužimi2. V roce 1961 je pro nový hřbitov již pevně stanoveno místo v lese u silnice III. třídy směrem ke Kosmové po levé straně.

 

 

Použitá literatura:

 

1) Kronika města Toužim: 1958 - 1960. 1. Toužim: Městský národní výbor Toužim, 1960. Dostupné také z: http://www.portafontium.eu/chronicle/soap-kv/00318-mesto-touzim-1958-1960

2) Kronika města Toužim: 1960 - 1987. 1. Toužim: Městský národní výbor Toužim, 1987. Dostupné také z: http://www.portafontium.eu/chronicle/soap-kv/00318-mesto-touzim-1960-1987

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje