plavuň pučivá – Lycopodium annotinum L.

Lycopodiaceae – plavuňovité

Popis: víceletá rostlina s lodyhami až 1 m dlouhými, plazivými a vícenásobně vidličnatě větvenými. Větve asi 10 až 15 cm široké. Listy jsou řídké a lze vidět lodyhu, čárkovité až kopinaté, lodyžní listy spirálovitě řazené, až 1 cm dlouhé, špičaté, vzpřímené, rovnovážně odstálé nebo až nazpět ohnuté, nevybíhající v bělavý chlup. Výtrusnicové klasy na koncích větví jednotlivé, přisedlé až 4 cm dlouhé, jsou velmi krátce stopkaté. Sporofyly kratší než lodyžní listy, žlutavé, s nazpět zakřivenými špičkami.

Doba zralosti výtrusů: srpen až září.

Výskyt: roztroušeně až hojně v oreofytiku i v některých územích mezofytika, v termofytiku jen vzácně.

Výskyt na Karlovarsku: v jižní části Dyleňského lesa, vzácně ve Slavkovském lese, u Horního Slavkova, u Přebuze, v areálu Velkého i Malého cínového dolu mezi Rotavou a Jelením, v PR Rýžovna.

Biotop: v jehličnatých a smíšených lesích na vlhkých, kyselých půdách s rašelinným humusem. Nezřídka na trouchnivějících pařezech.

Záměna: podobný vranec jedlový (Huperzia selago) dosahuje výšky pouze do 15 cm, má vidličnatě rozvětvené robustnější lodyhy, listy má odstálé, obvykle uspořádané do osmi řad. Velmi dobře lze rozpoznat podle výtrusnic, které má v paždí listů a netvoří výtrusnicové klasy.

Podobná je také plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum), která má dlouhé plazivé lodyhy, na listech se později objevuje kadeřavě zprohýbaný štětinovitý chlup. Na konci lodyh má 2 až 3 zřetelně odsazené výtrusnicové klasy.

Ochrana a ohrožení: plavuň pučivá je podle prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., chráněna v kategorii ohrožený druh, ve stejné kategorii je chráněna i podle Červeného seznamu v kategorii C2.

 

Zajímavost: v lidovém léčitelství se prášek z výtrusů používal jako insekticid, má protizánětlivé účinky.

 

 

 

 

 

 

Použitá literatura:

 

KREMER, Bruno P. a Hermann MUHLE. Lišejníky, mechorosty, kapraďorosty: evropské druhy : [spolehlivý a obsáhlý kapesní atlas pro milovníky přírody]. Ilustroval Herbert GRAMBIHLER. Praha: Ikar, 1998. Průvodce přírodou (Ikar). ISBN 80-7202-356-X.

 

MELICHAR, Vladimír, Petr KRÁSA a Přemysl TÁJEK. Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Karlovarský kraj ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, 2012. ISBN 978-80-260-2252-7.

 

HEJNÝ, Slavomil a Bohumil SLAVÍK (eds.). Květena České republiky. 2. vyd. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0643-5.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje