plavuník alpínský – Diphasiastrum alpinum

Lycopodiaceae – plavuňovité

Popis: víceletá rostlina s plazivou a větvenou lodyhou a plazivým podzemním oddenkem. Lodyhy zelené až 50 cm dlouhé, hlavně na koncích zřetelně zploštělými, převážně přilehlými k povrchu půdy. Postranní větve vzpřímené, až 10 cm vysoké, již od báze hustě vidličnatě větvené. Sterilní jen nepatrně zploštělé. Vrchol postranních listů odstávající, srpovitě zahnutý, s výraznou adaxiální plochou. Lodyžní listy ve čtyřech podélných řadách stejně utvářené, modrozelené, volně přilehlé, zašpičatělé, celokrajné. Výtrusnicové klasy po jednom na konci většiny větví, přisedlé až 16 mm dlouhé. Sporofyly vejčitě kopinaté, pozvolna se v tupo špičku zúžující, dvakrát delší něž výtrusnice.

Doba zralosti výtrusů: srpen až září.

Výskyt: vzácně na Šumavě, v Žďárských vrších.

Výskyt na Karlovarsku: na Karlovarsku v EVL Bečovské rybníky, Smrčiny u Přebuze, v areálu cínového dolu u Přebuze, vřesoviště u Jelení, v PR Rýžovna, u Jáchymova.

Biotop: acidofilní subalpínské smilkové louky, vřesoviště.

Záměna: s ostatními druhy plavuníků.

Ochrana a ohrožení: podle prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., chráněn v kategorii ohrožený druh, podle Červeného seznamu chráněn v kategorii C2 – silně ohrožený druh.

 

 

 

 

 

Použitá literatura:

KREMER, Bruno P. a Hermann MUHLE. Lišejníky, mechorosty, kapraďorosty: evropské druhy : [spolehlivý a obsáhlý kapesní atlas pro milovníky přírody]. Ilustroval Herbert GRAMBIHLER. Praha: Ikar, 1998. Průvodce přírodou (Ikar). ISBN 80-7202-356-X.

MELICHAR, Vladimír, Petr KRÁSA a Přemysl TÁJEK. Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Karlovarský kraj ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, 2012. ISBN 978-80-260-2252-7.

HEJNÝ, Slavomil a Bohumil SLAVÍK (eds.). Květena České republiky. 2. vyd. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0643-5.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje