Naučná stezka Šibeniční vrch

Při pochůzce malým náměstím ve středu starobylého hradního městečka Bečova nad Teplou si nelze nevšimnout informační tabule pojednávající o hrdelních zločinech.

Právě na tomto místě začíná nově vybudovaná naučná stezka o nedalekém Šibeničním vrchu, nacházejícím se při cestě k obci Chodov (do 18 století panský statek „Gängerhof").

Hrdelní zločiny a jejich souzení provázejí město Bečov nad Teplou již od roku 1399, kdy hrdelní právo jako výsadu udělili městu jeho první majitelé Slavko a Borš z Rýzmburka. K vykonání hrdelního trestu sloužili nejčastěji šibenice. Budovaly se nedaleko měst, na mírných návrších nebo kopcích a vytvářely tak kulisu strachu a respektu ze zdejších hrdelních soudů. Jednoduchá dřevěná šibenice v Bečově se nacházela hned nedaleko na mírném návrší, místními obyvateli nazvaném „Šibeniční vrch". Do prostoru Šibeničního vrchu mohl pouze kat. Samotná šibenice byla stavěna tak, aby její stín nepadl na žádný okolní soukromý majetek. V takovéto dřevěné podobě s jedním sloupem a vodorovným břevnem tak bečovská šibenice vydržela do přelomu 15. až 16. století. V této době ji nahradila šibenice zcela nová. S kruhovým kamenovým půdorysem o průměru 4,8 m, s jedním vchodem. Výška podobných šibenic dosahovala 3 metrů, se třemi pilíři spojenými břevnem pro samotné věšení. Samozřejmostí byl uzamykatelný vchod, který měl zabránit nenechavcům v tom, aby odnášeli předměty jako části oblečení nebo těla, která sloužila k rituálním očistám. Těla oběšenců se ponechávala volnému rozkladu nebo se pohazovala v okolí společně se sebevrahy. U sebevrahů se odehrávalo demonstrativní dodatečné oběšení. V době středověku bylo sebevražedné jednání chápáno jako nejhorší a nejtěžší delikt odporující křesťanskému vyznání. Popravy byly veřejné a probíhali ve všední den tak, aby se jich mohlo zúčastnit co nejvíce místních lidí a preventivně tak předcházely větší kriminalitě.

Soudní proces končil veřejným projednáním zločinu, zopakováním přiznání, hlasitým odsouzením, vyhlášením rozsudku a veřejným předáním odsouzence katovi. Hlavním přestavitelem hrdelní justice byla městská rada, která se řídila vrchnostenskými instrukcemi a obecnými právními předpisy. Rada vystupovala jako celek v čele s městským rychtářem, který ohledával místa činu, řídil výslechy, exekuce a zodpovídal za věznění provinilců. Hrdelní tresty byly rozděleny samostatně pro ženy a muže. Nejčastějším trestem u mužů bylo lámání kolem, oběšení nebo stětí. U žen utopení nebo zahrabání za živa. Nejčastějším společným trestem, bylo stětí nebo oběšení katem. Kat jako funkce, byla činnost nevděčná vzbuzující opovržení. Kat často vykonával funkce jako likvidátor mršin nebo čistič stok a kanálů. Chodil v nezaměnitelném černém nebo červeném oblečení, uzavíral sňatek pouze s rodinou jiného katovského klanu a v hostinci měl vyhrazené svoje místo. Kat jako osoba vykonávající smrt za úplatu, jako osoba dotýkající se mrtvých těl, krve a šibenice byl nejčastěji samotář bydlící nedaleko šibenice. Z tohoto důvodu se někteří domnívají, že nedaleká ruina u silnice na Chodov byla katovna. Toto tvrzení však nelze brát jako věrohodné. Dle literárních pramenů vykonával v 17. až 18. století v okolí Bečova (např. u Krásna, Horního Slavkova) hrdelní právo kat z Jáchymova. Po reformě soudnictví Marie Terezie z roku 1765 bylo Bečovu odňato právo vykonání hrdelního trestu a šibenice tak byla zrušena. Tato reforma však byla velice zastaralá a i nadále zachovávala možnost mučení včetně podrobného popisu jejich stupně a velikosti.

Naučná stezka měří cca. 1 km, na trase nalezneme celkem 5 zastavení s informačními tabulemi:

1. zastavení pojednává o hrdelním soudu, vězení a rozsudku. 2. zastavení Vás vtáhne do problematiky hrdelních trestů, jejich rozdělení, popis 3. zastavení o průvodu k šibenici 4. zastavení o katovi, jeho popis, povolání, charakteristiky 5. zastavení popisuje zdejší šibenici - její vývoj a popis

Pokud se vypravíte na návštěvu do Bečova nad Teplou, nezapomeňte navštívit toto magické a tajuplné místo. Jedná se o jednu ze tří lokalit v ČR, kde lze zahlédnout zachovalé kamenné základové zdivo šibenice. Dozvíte se mnoho nových informací a poznáte kraj plný nádherných přírodních scenérií, romantiky, hlubokých romantických lesů a údolí.

Naučné stezky na tomto webu:

Kladská (Slavkovský les)Smraďoch (Slavkovský les)Geologický park Mariánské lázněSOOS (Chebsko)Stopami horníků (Kraslice a okolí)Andělská Hora - KyselkaBlatenský příkop (Boží Dar - Horní Blatná)Jáchymovské peklo (Jáchymov a okolí)

|

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje