Silně ohrožené druhy rostlin a živočichů

Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů. Druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně velmi významné, jsou vyhlášené vyhláškou 395/1992 Sb., za druhy zvláště chráněné ve třech kategoriích: kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené.

Za druhy silně ohrožené se prohlašují

Rostliny cévnaté:

aldrovanda měchýřkatá - Aldrovanda vesiculosa (od 8.6.2006)

bahnička chudokvětá - Eleocharis quinqueflora

bazanovec kytkokvětý - Naumburgia thyrsiflora

běloprstka horská - Leucorchis albida

bříza zakrslá - Betula nana

bublinatka prostřední - Utricularia intermedia

cídivka (přeslička) přezimující - Hippochaete hyemalis

česnek hranatý - Allium angulosum

česnek tuhý - Allium strictum

čičorka pochvatá - Coronilla vaginalis

devaterka rozprostřená - Fumana procumbens

dvouřadec pozdní - Cleistogenes serotina

hladýš pruský - Laserpitium pruthenicum

hlavinka horská - Traunsteinera globosa

hořec šumavský - Gentiana pannonica

hořeček nahořklý - Gentianella amarella

hořeček žlutavý - Gentianella lutescens

hořepník luční - Pneumonanthe vulgaris

hrachor různolistý - Lathyrus heterophyllus

hvězdoš podzimní - Callitriche hermaphroditica

hvozdík Lumnitzerův - Dianthus lumnitzeri

hvozdík kartouzek úzkolistý - Dianthus carthusianorum subsp. capilifrons

hvozdík pyšný - Dianthus superbus

hvozdík sivý - Dianthus gratianopolitanus

chrpa horská - Cyanus montanus

chudina zední - Draba muralis

jalovec obecný nízký - Juniperus communis subsp. alpina

jednokvítek velekvětý - Moneses uniflora

jestřábník alpský - Hieracium alpinum

jinořadec kadeřavý - Cryptogramma crispa

kapradina plevinatá - Polystichum braunii

kapradinka skalní - Woodsia ilvensis

kavyl chlupatý - Stipa dasyphylla

kavyl sličný - Stipa pulcherrima

kavyl Smirnovův - Stipa smirnovii

kavyl tenkolistý - Stipa tirsa

koniklec luční - Pulsatilla pratensis

koniklec velkokvětý - Pulsatilla grandis

konitrud lékařský - Gratiola officinalis

korálice trojklanná - Corallorhiza trifida

kosatec bezlistý - Iris aphylla

kosatec nízký - Iris pumila

kosatec pestrý - Iris variegata

kosatec sibiřský - Iris sibirica

kosatec trávovitý - Iris graminea

kostřava peřestá - Festuca versicolor

kozinec bezlodyžný - Astragalus excapus

kozinec rakouský - Astragalus austriacus

kropenáč vytrvalý - Swertia perennis

kruštík bahenní - Epipactis palustris

kruštík drobnolistý - Epipactis microphylla

kruštík polabský - Epipactis albensis

kruštík růžkatý - Epipactis muelleri

křivatec český - Gagea bohemica

kuřička hadcová - Minuartia smejkalii (od 8.6.2006)

ladoňka dvoulistá - Scilla bifolia

leknín bělostný - Nymphaea candida

leknín bílý - Nymphaea alba

lilie cibulkonosná - Lilium bulbiferum

lipnice plihá - Poa laxa

lomikámen latnatý - Saxifraga paniculata

lomikámen růžicovitý - Saxifraga decipiens

lomikámen trojprstý - Saxifraga tridactylites

lomikámen vstřícnolistý - Saxigraga oppositifolia

mečík obecný - Gladiolus imbricatus

medvědice lékařská - Arctostaphylos uva-ursi

okrotice červená - Cephalanthera rubra

oman německý - Inula germanica

oměj jedhoj - Aconitum anthora

oměj tuhý - Aconitum firmum

ostružiník moruška - Rubus chamaemorus

ostřice černoklasá - Carex melanostachya

ostřice chudá - Carex paupercula

ostřice lemovaná - Carex hostiana

ostřice mokřadní - Carex limosa

ostřice plstnatoplodá - Carex lasiocarpa

ostřice ptačí nožka - Carex ornithopoda

ostřice šupinoplodá - Carex lepidocarpa

ostřice žitná - Carex secalina

ožanka čpavá - Teucrium scordium

ožanka horská - Teucrium montanum

plavuník alpský - Diphasiastrum alpinum

plavuník Isslerův - Diphasiastrum issleri

plavuňka zaplavovaná - Lycopodiella inundata

potočnice lékařská - Nasturtium officinale

prstnatec bezový - Dyctylorhiza sambucina

prstnatec pleťový - Dyctylorhiza incarnata

prvosenka nejmenší - Primula minima

pryšec bahenní - Tithymalus palustris

pryšec hranatý - Tithymalus angulatus

pryskyřník ilyrský - Ranunculus illyricus

pryskyřník veliký - Ranunculus lingua

puchýřka útlá - Coelanthus subtilis (od 8.6.2006)

rdest alpský - Potamogeton alpinus

rosnatka okrouhlolistá - Drosera rotundifolia

rudohlávek jehlancovitý - Anacamptis pyramidalis

růžkatec potopený - Ceratophyllum submersum

řezan pilolistý - Stratiotes aloides

sesel pestrý - Seseli varium

sinokvět měkký - Jurinea mollis

sítina slanisková - Juncus gerardii

sleziník hadcový - Asplenium cuneifolium

smil písečný - Helichrysum arenarium

starček poříční - Senecio fluviatilis

starček roketolistý - Senecio erucifolius

stařinec (starček) celolistý - Tephroseris integrifolia

stračka vyvýšená - Delphinium elatum

střevičník pantoflíček - Cypripedium calceolus

suchopýrek alpský - Baeothryon (Trichophorum) alpinum

šafrán bělokvětý - Crocus albiflorus

šafrán karpatský - Crocus heuffelianus

šater latnatý - Gypsophila paniculata

šater svazčitý - Gypsophila fastigiata

šicha černá - Empetrum nigrum

šišák hrálolistý - Scutellaria hastifolia

tis červený - Taxus baccata

topolovka bledá - Alcea biennis

třezalka sličná - Hypericum elegans

třtina pestrá - Calamagrostis varia

třtina pobřežní - Calamagrostis pseudophragmites

tučnice obecná - Pinguicula vulgaris

úrazník uzlovitý - Sagina nodosa

vemeníček zelený - Coeloglossum viride

větrnice (sasanka) narcisokvětá- Anemonastrum narcissiflorum

violka nízká - Viola pumila

violka obojaká - Viola ambigua

violka slatinná - Viola stagnina

violka žlutá - Viola lutea

vláskatec tajemný - Trichomanes speciosum (od 8.6.2006)

vraneček brvitý - Selaginella selaginoides

vrba velkolistá - Salix appendiculata

vstavač bledý - Orchis pallens

vstavač mužský - Orchis mascula

vstavač nachový - Orchis purpurea

vstavač obecný - Orchis morio

vstavač osmahlý - Orchis ustulata

vstavač vojenský - Orchis militaris

všivec bahenní - Pedicularis palustris

všivec mokřadní - Pedicularis sylvatica

záraza síťnatá - Orobanche reticulata

zběhovec jehlancovitý - Ajuga paramidalis

zdrojovka pobřežní - Monthia hallii

zevar nejmenší - Sparganium minimum

zvonečník hlavatý - Phyteuma orbiculare

zvonek český - Campanula bohemica (od 8.6.2006)

zvonek hadincovitý - Campanula cervicaria

zvonek vousatý - Campanula barbata

žabníček vzplývavý - Laronium natans (od 8.6.2006)

žluťucha slatinná - Thalictrum flavum

 

Houby:

 

kalichovka luční - Omphalina discorosea

klouzek žlutavý - Suillus flavidus

kukmák dřevní - Volvariella caesiotincta

mozkovka rosolovitá - Ascotremella faginea

modralka laponská - Amylocystis lapponica

ouško citronové - Otidea concinna

pavučinec nancyský - Cortinarius nanceinensis

pazoubek zelený - Microglossum viride

plžatka smrková - Hygrophorus piceae

strmělka suchomilná - Clitocybe barbulatum

ušíčko jedlové - Pseudoplectania vogesiaca

voskovka cihlová - Hygrocybe sciophana

zvonovka Babingtonova- Entoloma babingtonii

 

Bezobratlí (Avertebrata)

 

babočka bílé l - Nymphalis van-album (od 8.6.2006)

bourovec trnkový - Eriogaster catax (od 8.6.2006)

hnědásek osikový - Euphydryas maturna (od 8.6.2006 přesunut do kriticky ohrožených)

chroust opýřený - Anoxia pilosa

klínatka rohatá - Ophiogomphus cecilia (od 8.6.2006)

klínatka žlutonohá - Stylurus flavipes (od 8.6.2006)

kovařík - Ludius ferrugineus

krajník - Calosoma auropunctatum

lesák rumělkový - Cucujus cinnaberius (od 8.6.2006)

lišaj pupalkový - Proserpinus Proserpina (od 8.6.2006)

martináč hrušňový - Saturnia pyri

modrásek bahenní - Maculinea nausithous (od 8.6.2006)

modrásek očkovaný - Maculinea teleius (od 8.6.2006)

modrásek stepní - Polymmatus eroides (od 8.6.2006)

okáč skalní - Hipparchia briseis

ohniváček černočárný - Lycaena dispar (od 8.6.2006)

ohniváček rdesnový - Lycaena helle (od 8.6.2006)

okáč hnědý - Coenonympha hero (od 8.6.2006)

okáč sudetský - Erebia sudetica (od 8.6.2006)

pačmelák cizopasný - Psythirus rufipes

páchník hnědý - Osmoderma eremita

phryganophilus ruficollis (od 8.6.2006)

potápník široký - Dytiscus latissimus

přástevník mařinkový - Eucharia casta

přástevník svízelový - Claetis maculosa

saranče - Stenobothrus eurasius (od 8.6.2006)

střevlík - Carabus scabriusculus

střevlík - Carabus variolosus

stužkonoska vrbová - Catocala electa

šídlatka kroužkovaná - Sympecma braueri (od 8.6.2006)

škeble rybničná - Anodonta cygnea

tesařík obrovský - Cerambyx cerdo

tesařík zavalitý - Ergates faber

tesařík - Tragosoma depsarium

vážka běloústá - Leucorrhinia albifrons (od 8.6.2006)

vážka jasnoskvrnná - Leuccorrhinia pectoralis (od 8.6.2006)

vážka široká - Leucorrhinia caudalis (od 8.6.2006)

velevrub tupý - Unio crassus (od 8.6.2006)

zdobenec - Gnorimus spp.

zlatohlávek chlupatý - Tropinota hirta

zubokřídlec dubový - Marumba quercus

žluťásek barvoměnný - Colias myrnidone (od 8.6.2006)

žluťásek borůvkový - Colias palaeno

 

Obratlovci (Vertebrata)

 

Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata)

 

ježdík dunajský - Gymnocephalus baloni (od 8.6.2006)

ostrucha křivočará - Pelecus cultratus

ouklejka pruhovaná - Alburnoides bipunctatus

sekavec písečný - Cobitis taenia

 

Obojživelníci (Amphibia)

 

blatnice skvrnitá - Pelobates fuscus (od 8.6.2006 přesunuta z kriticky ohrožených)

čolek horský - Triturus alpestris

čolek obecný - Triturus vulgaris

čolek velký - Triturus cristatus (od 8.6.2006 přesunut z kriticky ohrožených)

kuňka ohnivá - Bombina bombina (od 8.6.2006 přesunuta z ohrožených)

kuňka žlutobřichá - Bombina variegata (od 8.6.2006 přesunuta z ohrožených)

mlok skvrnitý - Salamandra salamandra

ropucha zelená - Bufo viridis (od 8.6.2006 přesunuta z ohrožených)

rosnička zelená - Hyla arborea

skokan menší - Rana lessonae (od 8.6.2006 přesunut z kriticky ohrožených)

skokan rašelinný - Rana arvalis (od 8.6.2006 vyřazen)

skokan štíhlý - Rana dalmatina

skokan zelený - Rana esculenta

 

Plazi (Reptilia)

 

ještěrka obecná - Lacerta agilis

ještěrka živorodá - Lacerta vivipara

slepýš křehký - Anguis fragilis

užovka hladká - Coronella austriaca

užovka podplamatá - Natrix tessellate (od 8.6.2006 přesunuta do kriticky ohrožených)

 

Ptáci (Aves)

 

bekasina otavní - Gallinago gallinago

bělořit šedý - Oenanthe oenanthe

čáp černý - Ciconia nigra

čírka modrá - Anas querquedula

datlík tříprstý - Picoides tridactylus

drozd cvrčala - Turdus iliacus

dřemlík tundrový - Falco columbarius

dudek chocholatý - Upupa epops

hohol severní - Bucephala clangula

holub doupňák - Columba oenas

chřástal kropenatý - Porzana porzana

chřástal polní - Crex crex

chřástal vodní - Rallus aquaticus

jeřábek lesní - Tetrastes bonasia

kalous pustovka - Asio flammeus

kavka obecná - Corvus monedula

konipas luční - Motacilla flava

kos horský - Turdus torquatus

krahujec obecný - Accipiter nisus

krutihlav obecný - Jynx torquilla

křepelka polní - Coturnix coturnix

kulíšek nejmenší - Glaucidium passerinum

kvakoš noční - Nycticorax nycticorax

ledňáček říční - Alcedo atthis

lejsek malý - Ficedula parva

lelek lesní - Camprimulgus europaeus

linduška horská - Anthus spinoletta

linduška úhorní - Anthus campestris

lžičák pestrý - Anas clypeata

moták lužní - Circus pygargus

moták pilich - Circus cyaneus

ostříž lesní - Falco subbuteo

pěnice vlašská - Sylvia nisoria

pěvuška podhorní - Prunella collaris

pisík obecný - Actitis hypoleucos

potápka rudokrká - Podiceps grisegena

racek černohlavý - Larus melanocephalus

rákosník velký - Acrocephalus arundinaceus

rybák obecný - Sterna hirundo

skřivan lesní - Lullula arborea

slavík modráček středoevropský - Luscinia svecica cyanecula

slavík tmavý - Luscinia luscinia

sova pálená - Tyto alba

strakapoud bělohřbetý - Dendrocopos leucotos

strakapoud jižní - Dendrocopos syriacus

sýc rousný - Aegolius funereus

sýček obecný - Athene noctua

sýkořice vousatá - Panurus biarmicus

tetřívek obecný - Tetrao tetrix

ťuhýk menší - Lanius minor

ťuhýk rudohlavý - Lanius senator

včelojed lesní - Pernis apivorus

vlha pestrá - Merops apiaster

vodouš kropenatý - Tringa ochropus

volavka bílá - Egretta alba

volavka stříbřitá - Egretta garzetta

zrzohlávka rudozobá - Netta rufina

žluva hajní - Oriolus oriolus

 

Savci (Mammalia)

 

bobr evropský - Castor fiber (od 8.6.2006 přesunut z kriticky ohrožených)

 

křeček polní - Cricetus cricetus (od 8.6.2006 přesunut z ohrožených)

los evropský - Alces alces

myšivka horská - Sicista betulina

netopýr černý - Barbastella barbastellus (od 8.6.2006 přesunut do kriticky ohrožených)

netopýr parkový - Pipistrellus nathusii (od 8.6.2006 vyřazen, nově v ostatních druzích silně ohrožený)

netopýr pobřežní - Myotis dasycneme (od 8.6.2006 přesunut do kriticky ohrožených)

netopýr stromový - Nyctalus leisleri (od 8.6.2006 vyřazen, nově v ostatních druzích silně ohrožený)

netopýr velkouchý - Myotis bechsteini (od 8.6.2006 vyřazen, nově v ostatních druzích silně ohrožený)

netopýr velký - Myotis myotis (od 8.6.2006 přesunut do kriticky ohrožených)

netopýr ostrouchý - Myotis blythi oxygnatus

netopýři (ostatní druhy) (Microchiroptera) (od 8.6.2006 přesunuti z ohrožených)

plch lesní - Dryomys nitedula (od 8.6.2006 přesunut z ohrožených)

plšík lískový - Muscardinus avellanarius (od 8.6.2006)

rejsek horský - Sorex alpinus

rys ostrovid - Lynx lynx

vydra říční - Lutra lutra

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje