Mapování ekologicky cenných lokalit

Ochrana přírody nevyžaduje pouze ochranu ve formě managementových zásahů proti nežádoucím vlivům, jako jsou křoviny, výskyt náletů a dřevin rostoucích mimo les a potlačení invazních a nepůvodních druhů na lokalitě, ale i ochranu prostřednictvím dlouhodobého plánování uvedených činností.

V průběhu celého roku jsme navštívili několik přírodně cenných lokalit s výskytem ohrožených nebo chráněných druhů rostlin. V průběhu mapování těchto lokalit jsme nalezli novou lokalitu velmi ohrožené orchideje vstavače bledého, mimo jiné jsme ověřili historický nález hvozdíku pyšného pravého na Bochovsku.

Dlouhodobým úkolem je rovněž aktualizace plánů péče o významné krajinné prvky Louky pod Vladařem, Mokřadů u Podlesí a Činovských luk a v neposlední řadě též ověření početnosti vstavače kukačky na vladařských loukách.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje