Přírodní památka Prachomety

Území leží asi 700 m západně od obce Prachomety, v pramenné oblasti Otročínského potoka v Tepelské vrchovině.

Ochrana podmáčených luk s početnou populací kosatce sibiřského (Iris sibirica) a dalšími ohroženými druhy rostlin byla vyhlášena v roce 1992 na výměře 3,08 ha.

Horninové podloží tvoří gabrodiorit a ruly tepelského krystalinika. PP leží v plochém úvalovitém údolí horního toku Otročínského potoka. Na trvale zamokřených plochách leží gleje spolu s typickými pseudogleji. Vevyšších polohách na ně navazují hnědé půdy.

Do rozsáhlého porostu kosatce sibiřského (Iris sibirica) jen mezerovitě pronikají další, běžné druhy mokrých luk Tepelské vrchoviny - rdesno hadí kořen (Bistorta major), tužebník jílmový (Filipendula ulmaria) a krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum). Byla zde zjištěna rovněž vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata). Nápadnou skupinou v území jsou denní motýli. Zvlášností je hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia), mezi další zajímavé druhy patří hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina), perleťovec kopřivový (Brenthis ino) a několik druhů modrásků.

Přírodní památka leží západně od obce Prachomety a vede k ní polní cesta.

 

 

Přírodní památka Prachomety

Přírodní památka Prachomety

Přírodní památka Prachomety

Přírodní památka Prachomety

Přírodní památka Prachomety

Přírodní památka Prachomety

Přírodní památka Prachomety
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje