Mapování invazivních rostlin v roce 2009

Cílem projektu bylo postupné mapování těchto invazních druhů rostlin se zaměřením na lokality mimo velké vodoteče jako je např. řeka Ohře, Teplá. Mapování bylo rozděleno na několik etap tak, aby bylo možné zmapovat území jihu okresu Karlovy Vary ohraničené obcemi Chyše, Bečov nad Teplou a Karlovy Vary kdy došlo k překryvu do severní části Karlovarského okresu a do okresu Sokolov.

Cíle projektu:

1) Zmapování invazních druhů v terénu2) Zpracování údajů do databáze AOPK3) Jednání s vlastníky a orgány rostlinolékařské péče

Výstupy z projektu:1) Databáze výskytu invazních druhů2) Přehledně zpracovaná data, včetně zadání do databáze AOPK3) Návrhy dalších opatření u větších lokalit výskytu

Metody sledování:Sledování bylo prováděno formou vizuální se zaměřením na lokality poblíž komunikací, menších toků, ruderálních opuštěných stanovištích. V menší míře byl využit i rekognoskační let pro zjištění kůrovců pořádaný Mze kdy byla ověřena plošnost výskytu bolševníku velkolepého v katastru obce Otročín, kdy bylo konstatováno, že plocha zůstáva oproti roku 2008 plošně nezměněna.

Na sledovaném území bylo celkem zjištěno:

102 lokalit Reynoutria z toho:9 lokalit Reynoutria sachalinensis92 lokalit Reynoutria japonica1 lokalita Reynoutria bohemica

8 lokalit Heracleum mantegazzianum19 lokalit Impatiens glandulifera

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje