okrotice dlouholistá — Cephalanthera longifolia

Orchidaceae - vstavačovité

Popis: vytrvalá, vzpřímená, zelená rostlina. Výška 15-40(-70) cm. Oddenek je plazivý často téměř vodorovný, na konci má hnědé, někdy vidličnatě větvené kořeny. Lodyha je naspodu šupinatá, výše pak až ke květenství olistěná, lysá, přímá, ± oblá. Listy o dél¬ce 7-16 cm a šířce 0,8-2,8 cm mají vyniklou žilnatinu, jsou dvouřadé uspořádané, vzpřímeně odstálé, dolní kopinaté jsou o něco širší než horní úzce až čárkovitě kopinaté. Květenství má 5-12(-21) květů, je vzpřímené, řídké. Listeny jsou čárkovitě kopinaté, bylinné, dolní jsou přibližně stejně tak dlouhé, horní kratší než semeník. Semeníky jsou úzce válcovité, zkroucené, lysé, dlouhé asi 1 cm. Květy jsou čistě bílé, většinou jen málo pootevřené. Zevní okvětní lístky jsou vejčitě kopinaté, špičaté, dlouhé 1,4-1,6 cm, vnitřní jsou menší, vejčité, tupé, dlouhé 1,0-1,2 cm. Pysk je krátký bez ostruhy s délkou 8-9 mm. Hypochil je k sloupku přitiskly, na bázi slabě vydutý, epichil je širší než delší, žlutě skvrnitý, na svrchní straně má malé hřebínkaté lištny. Sloupek je štíhlý, vzpřímený, obloukovitě dopředu zahnutý, vysoký asi 8-9 mm. Brylky jsou žlutavé. Plodem jsou zelené tobolky, které obsahují velké množství semen.

Doba květu: květen až červen.

Počet chromozomů: 2n = 32.

Celkové rozšíření: areál rozšíření zaujímá Eurasii od Irska až po Japonsko, jižní hranice areálu probíhá severní Afrikou.

Ekologie a rozšíření v ČR: roste od nížin do horského stupně. Typickými stanovišti jsou listnaté, zřídka i jehličnaté lesy, dále lesní okraje a kraviny. Okrotice dlouholistá roste obvykle na humózních půdách. Vyhledává vápence a opuky. V ČR roste roztroušeně až vzácně téměř po celém území, místy však chybí (například velká část jižních Čech).

Ohrožení: ohrožení druhu spočívá hlavně ve změnách a destrukcích přirozených stanovišť (kácení lesů, výstavba komunikací, kamenolomů apod.). Kromě toho se může negativně projevit změna druhové skladby dřevin na lokalitách, se kterou obvykle přichází ruku v ruce i změna místní mykoflóry, která může mít pro silně mykorhizní okrotici dlouholistou fatální následky. Zanedbatelné není ani přímé ohrožení člověkem (vykopávání do zahrádek nebo trhání do kytic).

Ochrana: okrotice dlouholistá je chráněna v kategorii ohrožený druh (vyhláška č.395/1992 Sb.). Patří mezi druhy ohrožené (C3). Chráněna je i mezinárodní úmluvou CITES.

Poznámka: v naší přírodě je možnost záměny s podobnou okrotici bílou (C. damasonium), od které se okrotice dlouholistá odlišuje nejvíce těmito znaky: květy má sněhobílé oproti slonovinově bílým až nažloutlým, vřeteno květenství má přímé, rovné oproti ± zprohýbanému, listy má kopinaté až úzce kopinaté oproti vejčitým až vejčitě kopinatým.

 

 

 

 

 

Zdroj: Orchideje České republiky, David Průša, Computer Press, 2005

 

 

 

 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje